Arntz Saegaebaender Logo
email phone message

Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Zo behandelen wij uw persoonsgegevens uiteraard altijd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Wij hebben een deskundige en betrouwbare externe functionaris voor gegevensbescherming aangewezen. Hiervoor doen wij met name een beroep op UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

U kunt ons online aanbod in principe ook gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Indien wij op onze website – bijv. in contactformulieren of bij de aanmelding/registratie – persoonsgegevens vragen (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), dan worden deze op vrijwillige basis verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij voor eigen zakelijke doeleinden (zoals het verzenden van gevraagde materialen/informatie).

Voor vragen van welke aard ook bieden wij u de mogelijkheid om met ons in contact te treden via een formulier op de website. De gegevens die hierbij noodzakelijk te verstrekken zijn om de vraag te kunnen toewijzen en beantwoorden, zijn als zodanig gemarkeerd. Andere gegevens kunnen vrijwillig worden meegedeeld. De gegevensverwerking voor contactname met ons gebeurt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De persoonsgegevens die voor het gebruik van het contactformulier door ons worden verzameld, worden na het afhandelen van de door u gestelde vraag en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, gewist.

Een gegeven toestemming – bijvoorbeeld voor het toezenden van een nieuwsbrief of andere interessante informatie uit ons bedrijf – kunt u te allen tijde zonder opgaaf van redenen, voor de toekomst weer intrekken. Hiervoor kunt u het bg. contactformulier of een desbetreffende directe link binnen de nieuwsbrief gebruiken.

Gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens van onze zakenpartners (klanten/leveranciers; B2B)

Als contractpartner van uw bedrijf verwerken wij uw persoonsgegevens voor de opstelling van offertes, de uitvoering van de overeenkomsten, de boekhouding en de facturatie, op basis van artikel 6, lid 1, punt b) AVG en om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld handels- en fiscaal recht) op basis van artikel 6, lid 1, punt c) AVG. De zakelijke relatie bestaat tussen ons en uw bedrijf. In het kader van externe vragen (bijvoorbeeld binnen het douane- of fiscaal recht) kan het gebeuren dat uw persoonsgegevens worden vergeleken met door de autoriteiten gepubliceerde lijsten.

Verder kunnen gegevens ook worden verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG, zoals het op de markt brengen van producten, interne marktonderzoeks- en marketingdoeleinden, bedrijfsinterne statistieken. De gerechtvaardigde belangen liggen met name in de optimalisatie van processen en in de juiste kostentoerekening; hierbij wordt voldoende rekening gehouden met uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.

Alleen indien u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij u in het kader van de gegevensregistratie overeenkomstig §7 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie) voldoende geïnformeerd hebben, gebruiken wij uw gegevens om u informatie over producten, services, evenementen en ander nieuws uit ons bedrijf toe te sturen. Tegen deze toezending kunt u te allen tijde bezwaar maken met effect voor de toekomst.

Cookies

Cookies zijn bestanden die direct op de door u gebruikte computer worden opgeslagen. Cookies maken het ons mogelijk gegevens te verzamelen zoals het browsertype, de op de website doorgebrachte tijd, de bezochte pagina’s, de taalvoorkeuren en andere gegevens over uw internetgebruik. Samen met onze dienstverleners gebruiken wij deze informatie voor veiligheidsdoeleinden, om de online navigatie te optimaliseren, voor de effectievere weergave van informatie, voor de individuele aanpassing van uw ervaringen bij het gebruik van de services en voor andere analyses van de gebruikersactiviteit. Wij kunnen uw computer herkennen om uw gebruik van de services te ondersteunen. Wij verzamelen ook statistische gegevens over het gebruik van de services, om de vormgeving en functionaliteit ervan voortdurend te verbeteren, om beter te begrijpen hoe de services worden gebruikt en om ons te ondersteunen bij de beantwoording van vragen met betrekking tot de services. Cookies maken het ons ook mogelijk vast te stellen welke van onze advertenties of aanbiedingen u het meeste aanspreken en deze doelgericht te tonen. Wij kunnen cookies of andere bestanden ook gebruiken om uw bezoek aan andere websites te volgen.

Indien u wilt verhinderen dat bij het gebruik van onze website gegevens worden verzameld door middel van cookies, bieden de meeste browsers een eenvoudige mogelijkheid waarmee u cookies automatisch kunt weigeren of waarbij u de keuze hebt om het plaatsen van een bepaald of meerdere cookies door een bepaalde website op uw computer te weigeren of te aanvaarden. Meer informatie vindt u desgewenst ook op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Wanneer u deze cookies echter niet accepteert, kunnen bij uw gebruik van de services eventueel ongemakken optreden. Zo kan bijvoorbeeld uw computer zonder cookies niet worden herkend en moet u bij elk bezoek aan de betreffende services telkens weer volledig opnieuw inloggen.

Logging

Bij elk bezoek aan onze website worden voor statistische doeleinden logboeken aangemaakt en verwerkt, waarbij de afzonderlijke gebruiker anoniem blijft:

  • referrer (pagina met een link die u naar deze website heeft gebracht),
  • zoektermen (bij zoekmachines als referrer)
  • IP-adres (wordt geanalyseerd om het land van herkomst en de provider te bepalen)
  • browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en schermresolutie
  • verblijftijd op de pagina’s

De genoemde gegevens worden op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG door ons verwerkt voor de volgende doelen:

  • garantie van een vlekkeloze verbinding met de website,
  • garantie van een comfortabel gebruik van onze website,
  • voorkoming van aanvallen tegen onze website,
  • analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem,
  • andere administratieve doeleinden.

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen voor een illegaal gebruik hebben. De gegevens worden onmiddellijk gewist, zodra ze voor het beoogde doel niet meer noodzakelijk zijn, echter uiterlijk na zes maanden.

Doorgifte van de gegevens

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens in principe niet aan derden doorgegeven voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, indien dit wettelijk toegestaan (bijv. op basis van artikel 6 AVG] en/of noodzakelijk is.

Doorgifte bij zakenpartners (klanten/leveranciers; B2B)

Uw persoonsgegevens worden deels aan externe dienstverleners (bijvoorbeeld belasting- of juridisch adviseurs) doorgegeven. Deels kunnen externe IT-dienstverleners (in het kader van een gegevensverwerking overeenkomstig artikel 28 AVG) toegang hebben tot uw gegevens. Hierbij handelen de dienstverleners altijd volgens de instructies, wat door middel van desbetreffende overeenkomsten wordt gegarandeerd. Deze dienstverleners zijn deels buiten de EU/EER gevestigd; in dit geval hebben zij zich aan de EU-standaardbepalingen gebonden om een passend beschermingsniveau te garanderen. De regelingen kunnen hier worden geraadpleegd. / U hebt te allen tijde de mogelijkheid hier een kopie van deze regelingen te ontvangen.

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud

De inhoud van deze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie geven. Als dienstenaanbieder zijn wij volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze webpagina’s.

Aansprakelijkheid voor links (inhoud van externe aanbieders)

Koppelingen (‘links’) naar inhoud die door andere aanbieders ter beschikking wordt gesteld, dienen van de eigen inhoud te worden onderscheiden. Op dergelijke inhoud hebben wij geen invloed; voor de inhoud van gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of beheerder van die pagina’s verantwoordelijk.

Rechten van de betrokken personen

Hiermee informeren wij u erover dat u overeenkomstig artikel 15 vv. AVG, onder de daar gedefinieerde voorwaarden, tegenover ons de volgende rechten hebt: recht van inzage in de betreffende persoonsgegevens, recht op rectificatie of wissing, recht op beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen de verwerking en recht op overdraagbaarheid van gegevens. Ook hebt u overeenkomstig artikel 77 AVG het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening. Wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a) AVG of artikel 9, lid 2, punt a) AVG (toestemming) is gebaseerd, hebt u ook het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring af en toe te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze altijd in overeenstemming is met de actuele wettelijke eisen of om de privacyverklaring aan wijzigingen in onze services aan te passen, bijv. bij de introductie van een nieuwe service. Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Cookies On

Vragen

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die samen met zijn team ook bij een verzoek om informatie, aanvraag of klacht ter beschikking staat.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Jörn Voßbein, UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG, externe functionaris voor gegevensbescherming,

Otto-Hausmann-Ring 113, D-42115 Wuppertal

Datenschutz.arntz@uimc.de

Tel.: +49 202 946 7726 200